Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Sekcja Spraw Lokalowych zajmuje się: 

Sprawy do załatwienia:

Pracownicy sekcji

 Agnieszka Nowak

Kierownik

pok.115
Tel. 77 404 50 59 
wew.132 

Anna Smuk

Inspektor

pok. 113 
Tel. 77 404 41 97 
wew. 112

Wioleta protasiewicz

Podinspektor

pok.113 
Tel. 77 404 41 97
 wew.113

Umowa najmu

O zawarcie umowy najmu lokalu mogą ubiegać się osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Brzegu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe. 
Wysokość miesięcznego dochodu z okresu 3-ch ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji, przypadający na członka gospodarstwa domowegouzasadniająca oddanie w najem lokalu nie może przekroczyć na: 
Najem lokalu na czas nieoznaczony
175% najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych 
225% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych   
Najem socjalny lokalu na czas oznaczony 
75% najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych 
100% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych   
Kwota najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 marca 2021 r. wynosi – 1200,00 zł.  

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
* Uchwała Nr XVII/205/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg.

Wnioski i dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu
 2. Ankieta weryfikacyjna
 3. Wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu
 4. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji;
 5. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;
 6. Poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
  W przypadku przedłożenia zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia:
  - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/strony postępowania,
  - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia (członek rodziny, osoba wspólnie zamieszkująca).
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/ strony postępowania 
 8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia (członek rodziny, osoba wspólnie zamieszkująca)
 9. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
 10. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego   

Z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu może wystąpić najemca lokalu objętego najmem socjalnym spełniający wskazane kryteria dochodowe.  
Najem socjalny lokalu zostaje przedłużony na wniosek najemcy, jeżeli najemca ubiegający się o przedłużenie umowy nadal spełnia kryterium dochodowe określone w uchwale. Kryteria dochodowe - średni miesięczny dochód z okresu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadający na członka gospodarstwa domowego dla umowy w ramach najmu socjalnego – nieprzekraczający:
100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych  
75% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych .

Kwota najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 marca 2021 r. wynosi – 1200,00 zł.

Zamiana mieszkań

System zamiany mieszkań oraz utworzona Baza Ofert Lokali Mieszkalnych, ma na celu umożliwić zamianę wzajemną mieszkań, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z uczestników zamiany jest najemcą lokalu pozostałego w zasobie gminy Brzeg.

Uczestnikami zamiany lokali mieszkalnych mogą być:

1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy którzy: 
a)     posiadają tytuł prawny do lokalu 
b)     utracili tytuł prawny do lokalu 
2.  Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład innego niż gminny zasobu mieszkaniowego. 
3.  Właściciele lokali mieszkalnych

Jak to działa

Jeśli jesteś najemcą mieszkania lub użytkownikiem lokalu ( dotyczy osób które utraciły tytuł prawny do lokalu) pozostającego w mieszkaniowym zasobie Gminy Brzeg – wypełnij formularz „Zgłoszenie Lokalu do Zamiany” i złóż go w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu. 

Po zgłoszeniu oferty, mieszkanie zostanie wprowadzone do Bazy Zamian Lokali
Mieszkalnych. 

Pełna informacja o lokalu nie jest prezentowana w ogólnie dostępnej Bazie Zamiany Lokali Mieszkalnych. Dostęp do pełnej informacji posiada wyłącznie pracownik ZNM, który kontaktuje z sobą uczestników zamiany, których mieszkania spełniają oczekiwania obydwu stron. 

Szczegółowe informacje dotyczące adresu lokalu do zamiany można uzyskać jedynie kontaktując się z pracownikiem ZNM. 

Zgłoszenie lokalu do zamiany jak również wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem zamiany, są całkowicie bezpłatne. 

Warunkiem uzyskania informacji jest wcześniejsze zgłoszenie własnego mieszkania do zamiany.

Korzyści z dokonania zamiany:

Wśród wielu korzyści z dokonania zamiany, do najważniejszych zalicza się:

 • Dostosowanie wielkości i wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy.
 • Częściowa bądź całkowita spłata zadłużenia z tytułu opłat za
  używanie lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą.
 • Uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
  prowadzącego do eksmisji.
 • Możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących zbyt duże lokale.

Aby zgłosić mieszkanie do zamiany należy wypełnić formularz i złożyć go w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu. Po zgłoszeniu oferty, mieszkanie zostanie wprowadzone do Bazy Zamiany Lokali Mieszkalnych.

Załączniki: 
- zgłoszenie lokalu do zamiany 
- porozumienie wzajemne zamiany lokali